Loading…
avatar for Manh Cer

Manh Cer

Tap đoàn microsoft Azure
chu tịch và giam đốc dieu hành
Khê Mao, Quảng Ninh, Việt Nam
chủ tịch và giám đốc điều hành
thống đốc liên bang
Adminstrators